X

(شير توپي فلنجدار فورج شده (شير آلفا

با توجه به ساخت اين گونه بال والو ها از ميلگرد فورج و نوع آب بندي مناسب، اين والو ها در صنعت گاز رساني جايگاه ويژه را دارا مي باشند. اين والو ها بسته با نوع کاربري دو تکه و سه تکه قابل تامين مي باشند.

 
   ALFA BALL VALVE 2Pcs.  DRAWING ALFA BALL VALVE 3Pcs. DRAWING

   ALFA BALL VALVE 2Pcs.  DRAWING ALFA BALL VALVE 3Pcs. DRAWING